Publikacja V

Artykuły zgłoszone przez autorów zaakceptowanych wystąpień zostaną (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) opublikowane w „Pracach Filologicznych”. Bardzo prosimy zastosować się do wymogów redakcyjnych czasopisma oraz przesłanie artykułów do 1 stycznia 2015 roku pod adresem konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl. Artykuły przesłane po terminie nie zostaną opublikowane.