Zapraszamy na III Glosę

III

konferencja ,,Glosa do leksykografii polskiej”

15–16 września 2011 Warszawa

150-lecie Słownika wileńskiego

i

100-lecie Słownika gwar polskich Jana Karłowicza

Wystąpienia plenarne

 • Joanna Okoniowa, „Słownik gwar polskich”  Jana Karłowicza  —   dziedzictwo, inspiracje, wyzwania
 • Bogdan Walczak, „Słownik wileński” po latach

Przyjęte wystąpienia

 1. Małgorzata Andrejczyk, Nazwy kamieni szlachetnych w Słowniku wileńskim i w Słowniku języka Adama Mickiewicza. Próba porównania
 2. Anna Andrzejczuk, Korelacja cech semantycznych z gramatycznymi w Wiktorii – prototypowym, internetowym słowniku onomazjologicznym
 3. Martyna Bala, Ile mamy pamięci? Definicje leksemu pamięć we współczesnych słownikach języka polskiego
 4. Piotr Batko, O skali w semantyce i leksykografii. Przypadek polskich czasowników wolitywnych
 5. Barbara Batko-Tokarz, Definicja słownikowa a klasyfikacja tematyczna – zarys problematyki
 6. Janusz S. Bień,  Dygitalizacja kartotek słownikowych (na przykładzie słownika Knapskiego)
 7. Janusz S. Bień, Monika Kresa,  Krzysztof Szafran, Nowe zastosowania słowników historycznych
 8. Monika Czerepowicka,  Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie elektronicznego słownika wyrażeń frazeologicznych Toposław
 9. Aleksandra Ćwiklińska, Słownik polszczyzny XVI wieku jako słownik przekładowy
 10. Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz,Trudności przy opisi e czasownika w Słowosieci 2.0
 11. Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Granice jednostek języka a praktyka leksykograficzna
 12. Kamila Jeleńska, Wybrane anglicyzmy w słownikach języka polskiego i wyrazów obcych
 13. Halina Karaś, Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe jako źródła do dziejów polskiej leksykografii gwarowej
 14. Dorota Kopcińska, Budowa Słownika schematów zdaniowych języka polskiego
 15. Tomasz Korpysz, Język autora w sieci. O Internetowym słowniku języka Cypriana Norwida
 16. Iwona Kosek, Magdalena Zawilska, Osobliwości leksykalne w składzie związków frazeologicznych w świetle słowników historycznych polszczyzny
 17. Violetta Koseska-Toszewa, Maksim Duszkin, Joanna Satoła-Staśkowiak, Słownikowe kłopoty
 18. Ewa Kozioł-Chrzanowska, Urszula Zdunek, Słowniki elektroniczne – nowa jakość w polskiej leksykografii
 19. Anna Kozłowska, Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego (na przykładzie elektronicznego indeksu słownictwa artystycznego Karola Wojtyły – Jana Pawła II)
 20. Beata Kuryłowicz, „Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim” Z. Glogera jako źródło „Słownika gwar polskich” J. Karłowicza
 21. Anna Majewska-Wójcik Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, O potrzebie słownika skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze
 22. Małgorzata Majewska,  „Elektroniczna edycja Słownika wileńskiego” jako narzędzie polonistyczne
 23. Paulina Michalska, Słownik polszczyzny XVI wieku”. Kartoteka – indeks – artykuł hasłowy
 24. Marzena Muszyńska, Słownik gwar śląskich. Założenia i realizacja
 25. Bogusław Nowowiejski, „Słownik Mrongowiusza – między Lindem a słownikiem wileńskim”
 26. Błażej Osowski, Przymiotniki jako problem leksykografii gwarowej
 27. Halina Pelcowa, „Słownik gwar Lubelszczyzny” jako typ słownika regionalnego
 28. Tadeusz Piotrowski, Słowniki mobilne
 29. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, O pewnym słowniku gwary poznańskiej
 30. Patrycja Potoniec, Słownik jako projekt użytkownika – wirtualny odbiorca słowników języka polskiego
 31. Lidia Przymuszała, Słownik śląskiej frazeologii gwarowej
 32. Dorota Rembiszewska, Leksyka z obszeru Mazur w słowniku J. Karłowicza
 33. Ewa Rudnicka, Marginalia tytuologiczne – o języku i mowie S. B. Lindego i A. Osińskiego
 34. Krystyna Rutkowska, Zasługi Jana Karłowicza dla języka i folkloru litewskiego
 35. Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz O II wydaniu Słownika gramatycznego języka polskiego
 36. Zofia Sawaniewska-Mochowa, XIX-wieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badań polszczyzny regionalnej
 37. Katarzyna Sobolewska Agnieszka Wełpa, Język Warmii i Mazur w Małym słowniku gwar polskich
 38. Jerzy Sierociuk, Źródła współczesnego słownika gwarowego
 39. Urszula Sokólska,  Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego” Jana Karłowicza jako źródło wiedzy warsztacie leksykografa końca XIX wieku
 40. Łukasz Szałkiewicz, Co naprawdę oznacza blm w słownikach?
 41. Konrad Kazimierz Szamryk, Materiał z pism Krzysztofa Kluka w Słowniku Lindego oraz w Słowniku wileńskim
 42. Zita  Šimėnaitė, Litewska leksykografia gwarowa
 43. Marzanna Uździcka, Leksyka terminologiczna w „Słowniku wileńskim” i rękopiśmiennych notatkach z wykładów z poł. XIX wieku
 44. Jadwiga Waniakowa, Erazm Majewski i jego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich
 45. Marta Wieremiejewicz, Teorie pola semantycznego w kontekście analizy materiału      słownikowego (na podstawie materiału wyekscerpowanego z  Uniwersalnego       Słownika Języka Polskiego pod red. S. Dubisza)
 46. Bogusław Wyderka, Dzieje śląskiej leksykografii
 47. Marcin Zabawa, Leksyka komputerowa w słownikach ogólnych – pisownia, znaczenie, kwalifikatory
 48. Piotr Żmigrodzki, O kilku mniej znanych słownikach wyrazów obcych z pierwszej połowy XX wieku
 49. Mateusz Żółtak, Percepcja elektronicznej edycji „Słownika wileńskiego”
 50. Sebastian Żurowski, Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?

Komitet programowy

 • dr hab. prof. UW Mirosław Bańko, IJP UW
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, IPS UW
 • dr hab. prof. SWPS Włodzimierz Gruszczyński, SWPS, IJP PAN
 • dr hab. prof. UW Halina Karaś, IJP UW
 • prof. dr hab. Józef Kąś, WP UJ
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski, IJP UW
 • prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski, IFP UwB
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, WSF Wrocław
 • dr hab. prof. UAM Jerzy Sierociuk, IFP UAM
 • prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, KLF UW
 • prof. dr hab. Bogusław Wyderka, IFP UO
 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN
 • Organizatorzy

 • Magdalena Derwojedowa
 • Dorota Kopcińska
 • Monika Kresa
 • Ewelina Kwapień
 • Łukasz Szałkiewicz
 • Izabela Winiarska-Górska