Zapraszamy na II Glosę

II konferencja ,,Glosa do leksykografii polskiej”

Warszawa

8–9 października 2009 r.

czterdziestolecie zakończenia prac

nad

Słownikiem języka polskiego

pod red. Witolda Doroszewskiego

 

Komitet Programowy

 

 • dr hab. prof. UW Mirosław Bańko, IJP UW,
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, IPS UW,
 • dr hab. prof. UW Włodzimierz Gruszczyński, IJP PAN, SWPS,
 • dr hab. prof. UW Halina Karaś, IJP UW,
 • dr hab. Marek Łaziński, IJP UW,
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski, IJP UW,
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, WSF Wrocław, UO,
 • prof. dr hab. Janusz Rieger, IBI UW,
 • prof. dr hab. Zygmunt Saloni, UWM,
 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN, UŚ.

Przyjęte wystąpienia

 1. Dorota Adamiec, Badania porównawcze zasobu haseł rzeczownikowych w Słowniku języka polskiego XVII w. i I poł. XVIII w.” i „Słowniku polszczyzny XVI w.” (na materiale haseł na B).
 2. Janusz S. Bień, Przeszłość i przyszłość Słownika języka polskiego PAN. Aspekty prawne i informatyczne.
 3. Monika Buława, Przymiotnik „dobry” z punktu widzienia semantyka i leksykografa.
 4. Monika Czerepowicka, O szczególnych (nie)istniejących rzeczownikach w polszczyźnie.
 5. Magdalena Danielewicz, Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii.
 6. Dorota Filar, Synonimia w leksykografii i leksykologii polskiej.
 7. Maciej Grochowski, Magdalena Żabowska, Anna Kisiel, Problemy definiowania jednostek metatekstowych w słowniku. Między przyjaznością a naukowością.
 8. Włodzimierz Gruszczyński, Dawne słowniki jako źródło słowników historycznych (na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII w.).
 9. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Dwujęzyczne słowniki frazeologiczne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie.
 10. Dorota Kopcińska,  Informacja składniowa w słowniku: historia – wspólczesność -perspektywy – projektowane modele.
 11. Iwona Kosek, Gramatyczna charakterystyka związków frazeologicznych we współczesnych słownikach a najnowsze prace z zakresu frazeologii.
 12. Ewelina Kwapień, Etymologia  rzeczowników zapożyczonych w XIX w. w SW i SJPD w świetle innych źródeł leksykograficznych.
 13. Magdalena Majdak, Ewolucja wiedzy i opisu leksykograficznego pojęć z zakresu fonetyki artykulacyjnej na przykładzie dwudziestowiecznych polskich słowników ogólnych.
 14. Małgorzata Majewska, Dygitalizacja bazodanowa na przykładzie „Słownika języka Jana Chryzostoma Paska”.
 15. Małgorzata Marciniak, Joanna Rabiega-Wiśniewska, Elektroniczny słownik fleksyjny nazw Warszawy.
 16. Bogusław Nowowiejski, Polskie słownictwo sportowe z perspektywy słowników XX wieku.
 17. Joanna Okoniowa, Barbara Grabka, Renata Kucharzyk, Monika Buława, Słownik gwary Zakopanego i okolic z materiałów Juliusza Zborowskiego.
 18. Tadeusz Piotrowski, Słowniki wyrazów obcych.
 19. Patrycja Potoniec, Krzysztof Opaliński, Synonimy w „Słowniku polszczyzny XVI wieku”.
 20. Patrycja Potoniec, Teraźniejszość i przyszłość „Słownika polszczyzny XVI wieku”.
 21. Michał Rzepiela, Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce – problemy metodologiczne w pracy nad słownikiem historycznym.
 22. Katarzyna Sobolewska, Leksykograf jako partner historyka literatury. O „Słownictwie pism Stefana Żeromskiego”.
 23. Urszula    Sokólska, O sprawdzalności i niesprawdzalności kwalifikatorów normatywnych. „Słownik błędów polskich” Stanisława Słońskiego wobec „Słownika języka polskiego” pod red.  Witolda Doroszewskiego.
 24. Ewa Ulitzka, Relatory we współczesnych słownikach języka polskiego.
 25. Jadwiga Wronicz, Mały słownik gwar polskich.
 26. Piotr    Żmigrodzki, Z nieznanych (?) kart historii polskiej leksykografii: „Słownik do Trylogii” Ignacego Strycharskiego”.

Sesja doktorancka

 1. Anna Andrzejczuk, Wpływ znaczenia na repartycję końcówek dopełniacza rzeczowników rodzaju męskiego. Teoria a praktyka leksykograficzna.
 2. Marta Chojnacka, O definicjach czasownika „boleć” w słownikach języka polskiego.
 3. Dorota Demidziuk, Analiza wybranych problemów leksykografii dwujęzycznej na podstawie „Słownika łotewsko-polskiego”.
 4. Celina Heliasz, Drugi utajniony sens. O problemach z opisem leksykograficznym wyrażeń związanych z niejawnością działań.
 5. Bożena Itoya, Hybrydyzacja słownika ortograficznego w leksykografii górnołużyckiej.
 6. Oksana Kawalenka, Cемантычны матэрыял і прагматычна рэлевантная інфармацыя ў тлумачальным слоўніку (Semantic material and pragmatically relevant information in explanatory dictionary).
 7. Emilia Kubicka, O roli przykładów w słowniku na podstawie „Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego.
 8. Ewa Kurowska, Definiowanie haseł opisujących imiona w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińskiego.
 9. Danuta Makowska, Doktorkowie czy doktorki? O zasadach notacji form Nom. pl. rzeczowników męskoosobowych we współczesnych słownikach języka polskiego.
 10. Ewelina Malcharek, Wikisłownik – charakterystyka metaleksykograficzna słownika elektronicznego.
 11. Monika Pawelec, „Słownik języka polskiego ułożony z dzieł księdza Piotra Skargi” Alojzego Osińskiego – słownik ogólny czy specjalistyczny?
 12. Jagoda Rodzoch-Malek, Małgorzata Ciunowicz, Bóg i człowiek w polskich słownikach – wczoraj i dziś.
 13. Łukasz Szałkiewicz, Po dżibutyjsku czy po wokółmarsjańsku? O poprzyimkowych przymiotnikach w gramatyce i słownikach.
 14. Marcin Szymański, Leksemy wyrażające jakości akustyczne w słownikach języka polskiego (na marginesie badań nad nazwami dźwięków w Ziemi obiecanej Reymonta).

Organizatorzy:

 • Dorota Kopcińska
 • Ewa Rudnicka
 • Magdalena Zawisławska
 • Magdalena Derwojedowa